Tài liệu nghiệp vụ "Lập hóa đơn điện tử"

I. GIỚI THIỆU:

1. Mục đích tài liệu

Tài liệu nhằm mô tả nghiệp vụ lập hóa đơn điện tử của người sử dụng tuân theo các quy định của Bộ tài chính. Bao gồm:

 • Xử lý khi phát hiện hóa đơn sai
  • Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, người mua chưa kê khai thuế
  • Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, người mua đã kê khai thuế
 • Khách hàng trả lại hàng
  • Người mua có hóa đơn
  • Người mua không có hóa đơn

2. Phạm vi tài liệu

Tài liệu áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử trên cả nước.

3. Định nghĩa thuật ngữ và các từ viết tắt

4. Tài liệu tham khảo

5. Mô tả tài liệu

Tài liệu bao gồm 2 phần được tổ chức như sau:

 • Phần 1: Giới thiệu: trình bày về mục đích, phạm vi và ý nghĩa của tài liệu.
 • Phần 2: Mô tả yêu cầu nghiệp vụ: trình bày chi tiết về các nghiệp vụ.

II. MÔ TẢ YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

* Lưu ý: Tài liệu chỉ mô tả cho hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Tùy từng trường hợp phát sinh trong quá trình lập hóa đơn điện tử, các bên thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Hóa đơn viết sai

Theo (Điều 11 Thông tư 32/2011/TT-BTC)

1.1. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, người mua chưa kê khai thuế:

 • Lập biên bản thu hồi hóa đơn có cả xác nhận của cả người mua và người bán
 • Lập hóa đơn điện tử mới

1.2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, người mua đã kê khai thuế:

+ Hóa đơn sai thông tin tên, địa chỉ khách hàng nhưng vẫn đúng mã số thuế:

 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có cả xác nhận của cả người mua và người bán

+ Hóa đơn sai các thông tin khác (số lượng, tiền, mã số thuế…):

 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có cả xác nhận của cả người mua và người bán
 • Lập hóa đơn điều chỉnh (Lưu ý hóa đơn điện tử không được ghi số âm)

***** Xem thêm: Cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử S-Invoice

2. Khách hàng trả lại hàng

2.1. Người mua có hóa đơn

Người mua sẽ xuất lại hóa đơn cho người bán, có thể xuất toàn bộ hàng hoặc một phần hàng tùy từng trường hợp.

2.2. Người mua không có hóa đơn

 1. Hóa đơn chưa kê khai thuế
  • Người mua trả lại một phần hàng – Người bán và người mua lập biên bản thỏa thuận – Người bán thu hồi hóa đơn và xuất hóa đơn thay thế
  • Người mua trả lại toàn bộ hàng – Người bán và người mua lập biên bản thỏa thuận – Người bán thu hồi hóa đơn
 2. Hóa đơn đã kê khai thuế – Người bán và người mua lập biên bản thỏa thuận – Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh.