Ký hiệu, số hóa đơn thay đổi như thế nào khi bắt đầu năm 2023

Theo Điều 4, thông tư 78/2021/TT-BTC, quy định về Ký hiệu mẫu số, Ký hiệu hóa đơn của hóa đơn điện tử:

b) Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng.

Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

  • Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;
  • Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23;
  • Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng

Như vậy, khi bắt đầu bước sang năm 2023, hai ký tự thể hiện năm lập hóa đơn sẽ là 23. Ví dụ: Năm 2022 sử dụng hóa đơn có ký hiệu 1C22TYY thì sang năm 2023 sẽ chuyển thành 1C23TYY.

  • Với khách hàng đang sử dụng meInvoice Web, chương trình sẽ tự động cập nhật Năm làm việc và Ký hiệu của hóa đơn thành năm 2023 khi bước sang năm mới.

Ký hiệu, số hóa đơn thay đổi như thế nào khi bắt đầu năm 2023

  • Với khách hàng đang sử dụng meInvoice Mobile, chương trình cũng sẽ tự động cập nhật Ký hiệu của hóa đơn thành năm 2023 khi bước sang năm mới.
  • Với khách hàng sử dụng meInvoice Desktop, chương trình sẽ tự động cập nhật các ký tự thể hiện năm lập hóa đơn trên ký hiệu của hóa đơn theo ngày lập hóa đơn. Ví dụ, hóa đơn có ngày lập hóa đơn là 31/12/2022 thì ký hiệu sẽ là 1C22TYD, hóa đơn có ngày lập là 01/01/2023 thì ký hiệu sẽ là 1C23TYD.

Ký hiệu, số hóa đơn thay đổi như thế nào khi bắt đầu năm 2023

Lưu ý:

  • Người dùng được phân quyền làm việc với ký hiệu của hóa đơn nào thì sang năm 2023 vẫn có quyền làm việc với ký hiệu của đơn đó. Ví dụ năm 2022 được phân quyền làm việc với mẫu ký hiệu 1C22TYY thì sang năm 2023 sẽ có quyền làm việc với ký hiệu 1C23TYY.
  • Năm làm việc không ảnh hưởng đến danh sách hóa đơn, báo cáo. Các danh sách này hiển thị theo bộ lọc NSD đang thiết lập, phần ký hiệu bổ sung thêm ký hiệu của hóa đơn năm 2023 (NSD có thể thay đổi lại tham số lọc để lọc hóa đơn theo nhu cầu)

Ký hiệu, số hóa đơn thay đổi như thế nào khi bắt đầu năm 2023

  • Lưu ý quan trọng trước khi phát hành hóa đơn năm 2023: Sang năm 2023, nếu người dùng đã phát phát hành hóa đơn năm 2023, thì chương trình sẽ không cho phép phát hành hóa đơn năm 2022 của cùng ký hiệu (kể cả huỷ hoá đơn đã phát hành năm 2023 của ký hiệu hoá đơn 2023 ). Người dùng cần chốt xuất hết hóa đơn năm 2022 trước khi xuất hóa đơn năm 2023.
  • Với khách hàng sử dụng meInvocie tích hợp SME. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Với khách hàng sử dụng meInvoice tích hợp AMIS Kế toán. Xem hướng dẫn tại đây.