Nguyên tắc xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Doanh nghiệp trên cả nước phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy nguyên tắc xử lý hoá đơn sai sót theo Thông tư 78 thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây do FastCA tổng hợp.

Nguyên tắc xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định như thế nào?

Căn cứ tại Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC, khi hóa đơn điện tử có sai sót các bên cần chú ý một số nguyên tắc xử lý như sau:

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế/hóa đơn điện tử có sai sót cần điều chỉnh/thay thế: Bên bán có thể thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn/nhiều hóa đơn điện tử có sai sót (sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT) và gửi thông báo đến cơ quan thuế bất kỳ lúc nào, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Trường hợp bên bán lập hóa đơn khi thu tiền trước/trong khi cung cấp dịch vụ, sau đó có phát sinh việc hủy/chấm dứt việc cung cấp dịch vụ: Bên bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn tại Mẫu số 04/SS-HĐĐT.

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và bên bán đã xử lý tại hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót: Các lần xử lý tiếp theo bên bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót: Bên bán chỉ điều chỉnh mà không hủy/thay thế hóa đơn.

Trường hợp nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót: Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (gồm cả hóa đơn điện tử bị hủy): Thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Nguyên tắc xử lý hóa đơn điện tử sai sót
Nguyên tắc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định như thế nào?

Hỏi đáp về chủ đề: Xử lý hóa đơn sai sót theo Thông tư 78

Hỏi: Hóa đơn Điều chỉnh/Thay thế bị sai nhưng chưa gửi cho người mua thì có được hủy không?

Hóa đơn Điều chỉnh hoặc Thay thế bị sai đã được cấp mã thì không được hủy để lập hóa đơn mới. Nếu đã lựa chọn phương thức Điều chỉnh thì phải TIẾP TỤC Điều chỉnh, đã Thay thế thì phải tiếp tục Thay thế đến khi nào đúng thì dừng.

Hỏi: Hóa đơn đã gửi cho người mua nhưng viết sai thông tin như tên, địa chỉ… thì xử lý thế nào?

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ, tên khách hàng thuộc về trường hợp xử lý hoá đơn với nội dung sai sót là nội dung không trọng yếu. Cách xử lý hóa đơn sai sót trong trường hợp này theo thông tư 78 như sau:

Bước 1: Thông báo cho người mua về việc hóa đơn sai sót này Bước 2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04/SS-HĐĐT về việc sai sót thông tin này Bước 3: Không phải lập lại HĐĐT Bước 4: Gửi cho người mua kết quả đã thông báo cho cơ thuế về sai sót

Hỏi: Một hóa đơn sai được phép điều chỉnh tối đa bao nhiêu lần?

Cơ quan thuế không quy định về việc 1 hóa đơn sai được điều chỉnh tối đa bao nhiêu lần. Việc điều chỉnh hóa đơn chỉ khi hóa đơn đã lập có sai sót và là việc của doanh nghiệp.

Hỏi: Người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính, xử lý như sau: Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử viết sai theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Hỏi: Cơ quan thuế phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo hóa đơn sai sót của bên bán gửi trong bao lâu?

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: “Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-HĐSS…”